Latest News

ข่าวสาร May 22, 2018
ตำนานของสงกรานต์นี้มีปรากฎในศิลาจารึกที่วัดพระเชตุพน โดยย่อว่า มีบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งชื่อ ธรรมบาลกุมาร เป็นผู้ที่รู้ภาษานกแล้ว เรียนไตรเพทจบ เมื่ออายุได้เจ็ดขวบ (more…)
ข่าวสาร May 22, 2018
สงกรานต์  คำว่า "สงกรานต์" มาจากภาษาสันสฤกตว่า สํ-กรานต แปลว่า ก้าวขี้น ย่างขึ้น หรือก้าวขึ้น การย้ายที่ เคลื่อนที่ คือพระอาทิตย์ย่างขึ้น สู่ราศีใหม่ หมายถึงวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งตกอยู่ในวันที่ 13,14,15 ...
ข่าวสาร May 22, 2018
เรื่องควรรู้ก่อนถวายสังฆทาน สังฆทาน (บาลี: สงฺฆทาน) เป็นศัพท์ในพระสูตร เป็นชื่อเรียกการถวายทานแก่พระสงฆ์อย่างหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอานิสงส์มากดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ทักขิณาวิภังคสูตร ว่าการถวายสังฆทานแก่คณะพระสงฆ์, (more…)

เรื่องน่ารู้

richard May 22, 2018
ตำนานของสงกรานต์นี้มีปรากฎในศิลาจารึกที่วัดพระเชตุพน โดยย่อว่า มีบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งชื่อ ธรรมบาลกุมาร เป็นผู้ที่รู้ภาษานกแล้ว เรียนไตรเพทจบ เมื่ออายุได้เจ็ดขวบ (more…)
richard May 22, 2018
พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทธิโก หรือหลวงพ่อประสิทธิ์ วัดเพลง(อุโบสถ์สีชมพู) ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี  เป็นพระนักศึกษา พระนักพัฒนา พระมวลชน และมีเมตตา ประชาชนทั้งปวงทั้งชาวไทยแล้วชาวต่างชาติให้ความเคารพและศรัธา ด้วยท่านเป็นพระเถระผู้ชักชวนให้ชาวสิงค์โปร์กลุ่มนี้หันมาฝึกนั่งวิปัสนากรรมมัฏฐาน เจริญภาวนา จนทำให้มีสติ มีปัญญา ...
richard May 22, 2018
สงกรานต์  คำว่า "สงกรานต์" มาจากภาษาสันสฤกตว่า สํ-กรานต แปลว่า ก้าวขี้น ย่างขึ้น หรือก้าวขึ้น การย้ายที่ เคลื่อนที่ คือพระอาทิตย์ย่างขึ้น สู่ราศีใหม่ หมายถึงวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งตกอยู่ในวันที่ 13,14,15 ...