//อานิสงส์การฟังเทศน์มหาชาติ

อานิสงส์การฟังเทศน์มหาชาติ

การฟังเทศน์มหาชาตินอกจากจะได้ประโยชน์ในปัจจุบันคือ การได้ร่วมทำบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณของชาวพุทธแล้วได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา

โบราณจารย์กล่าวไว้ว่า บุคคลใดฟังเรื่องมหาเวสสันดรชาดก หรือที่เรียกว่า เทศน์มหาชาติ ซึ่งมีจำนวน 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถาจบภายใน 1 วัน ฟังด้วยจิตใจที่เลื่อมใสและเป็นกุศล จะได้ถือกำเนิดเป็นมนุษย์ในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยในภายภาคหน้า แต่ถ้าไม่สามารถฟังได้จนจบ แต่ฟังและบูชากัณฑ์ใดกัณฑ์หนึ่งในจำนวน 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถาก็จะมีอานิสงส์ดังนี้

1 . กัณฑ์ทศพร จะได้รับพรสิบประการปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยดีจะได้รับทั้งนั้น ถ้าเป็นอิสตรีจะได้สามีที่ประเสริฐ ถ้าเป็นบุรุษจะได้ภรรยาที่ต้องประสงค์เช่นกัน

2 . กัณฑ์หิมพานต์ จะได้รับสิ่งที่ปรารถนาเมื่อตายไปจะได้บังเกิดในโลกสวรรค์ ครั้นเคลื่อนจากสวรรค์ จะมาเกิดในชาติกษัตริย์

3 . กัณฑ์ทานกัณฑ์ จะได้เสวยสุขมีบ้านใหญ่มีทาสรับใช้ครบทุกประการ เมื่อตายไปแล้วจะเกิดในสวรรค์ทั้ง 6 ชั้นตามลำดับ เสวยราชสมบัติในเทวโลก

4 . กัณฑ์วนปเวสน์ จะได้รับความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า สมบูรณ์ด้วยสติปัญญา

5 . กัณฑ์ชูชก จะได้ไปบังเกิดอยู่ในตระกูลผู้ดีมีเงินใช้มากมาย สิริโฉมและรูปร่างที่งดงาม จะเจรจาปราศัยก็ไพเราะเสนาะโสต

6 . กัณฑ์จุลพน จะได้เป็นผู้มีทรัพย์บริวารทุกภพทุกชาติ

7 . กัณฑ์มหาพน จะได้เสวยสมบัติอยู่ในเทวโลก

8 . กัณฑ์กุมาร จะได้ไปบังเกิดในสวรรค์หกชั้น ในสมัยพระศรีอาริยะเมตตรัยมาอุบัติก็จะไปพบศาสนาของพระองค์

9 . กัณฑ์มัทรี เมื่อเกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้มีทรัพย์มาก มีความสุขความเจริญ และจะมีสิริโฉมงดงาม

10 . กัณฑ์สักกบรรพ จะเป็นผู้เจริญด้วยพร 4 ประการคืออายุ วัณณะ สุขะ และพละ

11 . กัณฑ์มหาราช จะได้เข้าถึงมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ

12 . กัณฑ์ฉกษัตริย์ จะได้เป็นผู้เจริญในพร 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกชาติแล

13 . กัณฑ์นครกัณฑ์ เป็นกัณฑ์ท้ายสุดจะเป็นผู้สมบูรณ์ไปด้วยลาภยศสรรเสริญสุข ปราศจากโรคาพาธทั้งปวง ดังนี้แล.

ขอบคุณ

รูปภาพจาก http://watthong.com/index.php/en/activity/46-job-f